Even voorstellen

Jan Braaksma, voorzitter. Jan is technisch bedrijfskundige en docent aan de Universiteit Twente.

Martine Jansen, lid. Martine is orthopedagoog en werkzaam bij GGZ Drenthe bij het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie.

Ignas Dümmer, lid. Ignas heeft een planologische en milieukundige achtergrond en is docent. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf in advisering op het gebied van Geo data/Informatie.

Frits van Leer, penningmeester. Frits is communicatie deskundige en is werkzaam als docent in bedrijfskunde.

Ernst van der Zee, secretaris.

De vereniging

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, zijnde de bewoners of oud-bewoners van de Oranjestraat en omgeving te Assen (hierna ook te noemen: de buurt) alsmede het bevorderen van de onderlinge band tussen haar leden en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door;

  • het onderhouden van goede contacten met organistaies of instanties betreffende buurtaangelegenheden
  • het organiseren van tenminste 1 jaarlijkse feestavond voor de leden
  • het organiseren van tenminste 1 ontspanningsmiddag per verenigingsjaar voor de kinderen van de leden.
  • Het bestuur kan op eigen initiatief meedere contactbijeenkomsten beleggen.
    alle geoorloofde middelen, die haar verder ten dienste staan.

(uit: notariale akte, “vaststelling vereniging buurtvereniging oranjestraat en omgeving”)