Agenda

Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 mei

De ALV zal op woensdag 10 mei 2017 gehouden worden.
Onderdeel van het programma zal de Talkshow van Drents Historische Vereniging zijn.

DHV: “Sinds kort hebben we als Drentse Historische Vereniging een werkgroep die historische talkshows verzorgt, waarin personen uit het verleden zelf hun verhaal vertellen. Een prachtige vorm om de geschiedenis van Drenthe op een levendige manier aan de man te brengen.”

 

AGENDA ledenvergadering 10 mei, Doopsgezinde kerk

1. Opening om 19.30 uur

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Notulen jaarvergadering 6 april 2016 (wordt voorgelezen door de secretaris)

5. Jaarverslag (wordt voorgelezen door de voorzitter)

6. Financieel verslag (toelichting door de penningmeester)

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming nieuw lid kascommissie

9. Begroting 2017

10. Bestuursverkiezing Aftredend en niet-herkiesbaar: Anja Schuring (voorzitter)  Jan Braaksma (nieuwe bewoner van de Oranjestraat 25) stelt zich kandidaat. Andere kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden.

11. Activiteitenplan 2017

a. Oranjeborrel op 27 april (dan inmiddels geweest)

b. Rommelmarkt; gaat die door?

c. Barbecue

d. Oranje Tornado

e. Overige activiteiten door leden voorgesteld en georganiseerd

12. Sluiting  20.15 uur

Pauze met koffie, thee en cake

20.30 uur talkshow van de Drentse Historische Vereniging

21.00 uur Einde